Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı Katılımcılarının Sosyal Uyuma İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

İnanç Eti, Özlem Kaf

Öz


Bu araştırmanın amacı Özel Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği programı katılımcılarından düşük ve yüksek sosyal uyuma sahip katılımcıların sosyal uyuma ve sürece ilişkin görüşlerini incelemektir. Bu nitel durum çalışmasının katılımcılarının belirlenmesinde nitel araştırma örneklem seçim yöntemlerinden aykırı durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılara öncelikle Bosc, Dubini ve Polin (1997) tarafından geliştirilen Sosyal Uyum Öz-değerlendirme Ölçeği uygulanmış ve sahip oldukları sosyal uyum puanları hesaplanmıştır. Ölçek toplam puanlarına göre en düşük puanı ve en yüksek puanı alan ikişer katılımcı çalışma grubunu oluşturmuştur (N=4). Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yaratıcı drama eğitmenliğine devam eden düşük ve yüksek sosyal uyuma sahip katılımcıların aldıkları eğitimin bireysel, sosyal ve mesleki alanlarda kendilerine katkı sağladığını belirttikleri ortaya çıkmıştır. Katılımcıların sosyal uyuma ilişkin tanımları incelendiğinde etkili iletişim, dinleme, karşıdakini anlama ve önyargısız olma gibi iletişim odaklı ve toplum kurallarına uyma, toplum değerleri, sosyalleşme ve grupla bütünleşme şeklinde toplum odaklı tanımlar yaptıkları görülmüştür. Üç aşama boyunca aldıkları yaratıcı drama eğitimini sosyal uyum açısından değerlendirdiklerinde ise kolay iletişim kurma, sosyal kaygıların azalması ve ortak paylaşım alanı yaratma gibi kişiler arası iletişim ile; hoşgörülü olma, çözüm odaklı olma, sosyal problem çözme becerisi, empati düzeyinde artış ve insanları oldukları gibi kabul etme gibi sosyal etkileşimin doğası ile ilgili özellikleri dillendirmişlerdir. Ayrıca güler yüzlü olma, fiziksel yakınlık, özgüven kazanmak, konfor alanından çıkmak gibi bireysel tutumlarına katkılarının olduğunu belirtmişlerdir.Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır